professionalisering kwaliteit in het MBO kwaliteit in het HO
Professionalisering Kwaliteit in het HO Kwaliteit in het MBO
logo accordance consultancy home / werkwijze / nieuws / vrije impressies afbeelding accordance consultancy

Als onderdeel van het kwaliteitssysteem wensen alle domeinen van een ROC jaarlijks een zelfevaluatie onderwijs te maken. Men spreekt een voorkeur uit om de onderwerpen uit het bve kader als uitgangspunt te nemen. Het onderwerp 'Personeel' wordt daar apart aan toegevoegd. Het maken van de zelfevaluatie maakt inzichtelijk waar de opleiding c.q. domeinen staan op onderwerpen als studiebegeleiding, rendementen en urenrealisatie. Een van de vervolginitiatieven op deze zelfevaluaties is het actief betrekken van de ondersteunende diensten in het kwaliteitszorgsysteem. Dit door hen ook een zelfevaluatie te laten maken waarbij zij de plan-do-check-act cyclus voor de eigen dienst in kaart hebben gebracht. Dit heeft geresulteerd in een aanzet voor een verbeterde dialoog tussen domeinen en ondersteunende diensten en het belang van het stellen van duidelijke doelen en prioriteiten.

Onderzoek onderwijs en examinering

De kwaliteit van de examinering is voor een manager of bestuurder een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van een opleiding. Niet onbelangrijk dus om daarover goed 'vinger aan de pols te houden'.

Onze expertise is gericht op het zelf ‘in control zijn’ van de organisatie. Opleidingen en ondersteunde diensten werken daarbij zichtbaar aan kwaliteitsverbeteringen. Dit wordt helder weergegeven in beknopte rapportages.

De interne en externe kaders, waaronder het onderwijskader BVE en het kader examinering, komen herkenbaar terug in de rapportages. Hiermee houdt u zelf het overzicht en komt u niet voor verrassingen te staan. 

De inspectie volgt de kwaliteit van opleidingen bij mbo-instellingen via zogenaamd 'proportioneel toezicht'. Wanneer een instelling zelf goed in control is dan vindt de controle meer op afstand plaats.

Referentie: http://www.onderwijsinspectie.nl