professionalisering kwaliteit in het MBO kwaliteit in het HO
Professionalisering Kwaliteit in het HO Kwaliteit in het MBO
logo accordance consultancy home / werkwijze / nieuws / vrije impressies afbeelding accordance consultancy


Schema

Instrumenten ter ondersteuning van de pdca-cyclus zijn heldere evaluaties onder studenten, medewerkers, beroepenveld en afgestudeerden (Check). Resultaten van analyses van evaluaties worden door het management en co÷rdinatoren met betrokkenen besproken waaronder studenten, teams en beroepenveld (Act). Op grond van alle bevindingen stelt de opleiding /organisatie actieplannen op (Plan), voert deze uit (Do) en volgt of de verbeteringen leiden tot het gewenste resultaat (Check) waarmee de cyclus opnieuw begint.


Vitale kwaliteitssystemen

Kwaliteit uit zich niet in wat op papier staat maar in datgene wat professionals dagelijks laten zien. Het is een kunst om in een kwaliteitssysteem zowel de harde als zachte factoren een plaats te geven en te streven naar een acceptabele set aan documentatie. Daarbij is het van belang om een aantal basale zaken met elkaar te bespreken zoals: wat verstaan we met elkaar onder kwaliteit? waar uit zich dat in? welke doelen stellen we ons? hoe creëren we een klimaat van ‘continue verbeteren’? welke taken en rollen zien we daarbij voor ons?

Wij ondersteunen de ontwikkeling en implementatie van vitale kwaliteitssystemen waar medewerkers zich in herkennen en zich aan kunnen verbinden. Een vitaal kwaliteitssysteem kent een aantal randvoorwaarden:

  • er is een duidelijk kader waarbinnen strategie, beleid en uitvoering een duidelijke plaats hebben;
  • er is een gedeeld beeld over wat de mensen in de organisatie onder kwaliteit verstaan;
  • management en medewerkers  ervaren en erkennen het belang van het gewenste kwaliteitsniveau
    en hebben een deelbijdrage in het geheel;
  • verbeteractiviteiten worden ‘SMART’ geformuleerd en er is sprake van een prioriteitsstelling.

De basis van het kwaliteitssysteem vormt een  helder kwaliteitskader waarin het beleidsvormend vermogen, het sturend vermogen en de verbeterpotentie verankerd zijn.
De verbeterpotentie wordt zichtbaar gemaakt via plan-do-check-act (pdca-) cycli van relevante en herkenbare onderwerpen die aansluiten bij de interne planning en control systematiek en externe kaders of standaards.